Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Portal e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.ilza.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-09.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 

 

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

 

  • pochodzą z różnych źródeł,

 

 

  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

 

 

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 

 

  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 

 

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

 

  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.

 

 

  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-11-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Magdalena Grzywacz , magdalena.grzywacz@ilza.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 341 22 30 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku wchodzi się jednym wejściem od strony ul. Rynek, do którego prowadzą schody i pochylnia. Za drzwiami są kolejne drzwi rozsuwane automatycznie na boki.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest tylko część parteru z biurem obsługi klienta, hol i korytarz. Do pozostałych przestrzeni prowadzą schody posiadające spoczniki między piętrowe. W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia prowadzi pochylnia, nie ma platform, informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza PJM

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Ułatwienia dostępu: